1.0 BASE

Menu

目录

NetworkManager服务配置差异说明

概述

NetworkManager服务使用ifup/ifdown的逻辑接口定义进行高级网络设置。其参数大多数都是在/etc/sysconfig/network和/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-两个配置文件设置。前者为全局设置,后者为指定网卡的设置,当两者有冲突时,后者生效。

配置差异说明

其中在/etc/sysconfig/network下的配置差异有:

IPv4

IPv6

含义说明

NA

IPV6FORWARDING=yes|no

IPv6转发,默认不转发。

NA

IPV6_AUTOCONF=yes|no

IPv6转发打开是no,否则是yes。

NA

IPV6_ROUTER=yes|no

IPv6转发打开是yes,否则是no。

NA

IPV6_AUTOTUNNEL=yes|no

指定Tunnel为自动隧道模式,默认是no。

GATEWAY

IPV6_DEFAULTGW=<IPv6 address[%interface]> (optional)

在IPv6中设置默认网关。

NA

IPV6_DEFAULTDEV=<interface> (optional)

指定默认转发的网卡。

NA

IPV6_RADVD_PIDFILE=<pid-file> (optional)

默认ipv6_radvd_pid路径:/var/run/radvd/radvd.pid。

NA

IPV6_RADVD_TRIGGER_ACTION=startstop|reload|restart|SIGHUP (optional)

radvd默认触发动作。

而在/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-下的差异主要有:

IPv4

IPv6

含义说明

IPADDRn

IPV6ADDR=<IPv6 address>[/<prefix length>]

ip地址。

PREFIXn

NA

网络前缀,网络别名和ppp无效,优先级高于NETMASK。

NETMASKn

NA

子网掩码,仅用于别名和ppp。

GATEWAY

IPV6_DEFAULTGW=<IPv6 address[%interface]> (optional)

默认网关。

MTU

IPV6_MTU=<MTU of link> (optional)

默认MTU。

IPV4_FAILURE_FATAL=yes|no

IPV6_FAILURE_FATAL

默认值是no。若设置为yes,dhclient失败ifup-eth会直接退出。

NA

IPV6_PRIVACY=rfc3041

默认禁用。

NA

IPV6INIT=yes|no

默认开启IPv6。

NA

IPV6FORWARDING=yes|no

默认关闭,已废弃。