1.0 BASE

Menu

目录

UpdateContainerResources

接口原型

rpc UpdateContainerResources(UpdateContainerResourcesRequest) returns (UpdateContainerResourcesResponse) {}

接口描述

该接口用于更新容器资源配置。

注意事项

  1. 该接口仅用于更新容器的资源配置,不能用于更新Pod的资源配置。

  2. 当前不支持更新容器oom_score_adj配置

参数: UpdateContainerResourcesRequest

参数成员

描述

string container_id

容器id

LinuxContainerResources linux

linux资源配置信息

返回值: UpdateContainerResourcesResponse

返回值

描述