1.0 BASE

Menu

目录

管理系统资源

使用libvirt命令来管理虚拟机的系统资源,如vCPU、虚拟内存资源等。

在开始前:

  • 确保主机上运行了libvirtd守护进程。
  • 用virsh list –all命令确认虚拟机已经被定义。