SIG(项目组)

SIGs是社区根据领域划分的各个领域的兴趣小组,每一个小组会根据情况维护社区一个或者多个项目。访问此处了解如何申请一个新SIG。
A-Tune
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: shanshishi,xiezhipeng1,hanxinke,licihua,
Application
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: dogsheng,miao_kaibo,AlexZ11,yanzh_h,jimmy_hero,zhuchunyi,
Base-service
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: overweight,zhujianwei001,xiezhipeng1,hanxinke,shanshishi,licihua,
Compiler
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: jdkboy,zhuchunyi,jvmboy,
Computing
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: liqingqing_1229,love_hangzhou,
Container
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: caihaomin,lifeng2221dd1,duguhaotian,
DB
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: dogsheng,miao_kaibo,jimmy_hero,zhuchunyi,
Desktop
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: ruebb,small_leek,
Infrastructure
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: dogsheng,miao_kaibo,freesky-edward,imjoey,TommyLike,xiangxinyong,zerodefect,zhuchunyi,zhongjun2,
Kernel
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: weiyj_lk,xiexiuqi,yangyingliang,
Networking
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: yanan-rock,guodeqing,foostone,lilijun606,wangxp006,chxssg,
Others
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: jimmy_hero,
Packaging
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: dogsheng,miao_kaibo,jimmy_hero,zhuchunyi,
Private
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: fly_fzc,zi_cvi,oli_give_xiao_zi_li,vicxhh,tangguoloveyou,dogsheng,zhouerlin,wang_yue111,zi_cvi,vicxhh,wangchong1995924,wangef,li_zhiliang8,chengzihan2,wjf008,cuibb1,ga_beng_cui,yaokai13,zhangbo20,jeff200902,fly_fzc,miao_kaibo,solarhu,littlepc,Charlie_li,openeuler-basic,overweight,baizhilaoda,Classicriver_jia,street_dust,caorj,tangjing996,jiangkai89,anne_zhu,damian_2012,lemon-higgins,walkingwalk,KeyboardXia,zhang_liu_yan,air9,t_feng,catastrowings,daidai_is_here,duyyb,bingo2008,gu-gu-gu,byeX012,lkx690,qiegewala,ultra_planet,gnaygnil,zhangtao2020,js_liangdong,tian2020,chen_ding_xiao,duan_tao_tao,lunankun,shen_en_yu,wnd007,yangbonis,captainwei,cherry530,dan_zhao,zl_28,fei_wangl,yang_jian_mei,yang_zhuang_zhuang,yinzhenling,ding_yi_ming,gstwin,m2b1aclc,zhou_mu_chen,sugarfillet,si-gui,seki099,wisdoman,wanjk19,yeah_wang,fun_yang,sherlock2010,prety20,yiyurain,compile_success,jackie_wu123,xiangshuaizhx,yanxiaobing2020,RickyZ5351,ruebb,small_leek,yanzh_h,yanglijin,AlexZ11,ba_a_ge,Au_Aviel,hands2333,hfutsdd,kuhnchen18,BenchMarkFather,panny060,chen_daguan,jiuhanjiu,xdzt1986,randy-wangx,upper_code,wsf0824,SupMario,giteeruby,Clergy97,chenholmes,xu_xi_jian,HukunaMatata,orange-snn,Grooooot,algorithmofdish,yanan-rock,huzunhao,traffic_millions,liuzhiqiang26,hy-euler,zhuchunyi,Anonymous_Z,caihaomin,jdkboy,lifeng2221dd1,yanxiaobing2020,xiexiuqi,yangyingliang,liqingqing_1229,love_hangzhou,wangxiongfeng,Yika,zyp-rock,chxssg,
Programming-language
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: yanglijin,dogsheng,miao_kaibo,eric14chan,Charlie_Li,yanzh_h,AlexZ11,small_leek,ruebb,orange-snn,yanan-rock,algorithmofdish,zhuchunyi,wangxp006,ultra_planet,chxssg,
Runtime
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: Charlie_Li,eric14chan,small_leek,catastrowings,
Storage
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: hy-euler,wubo009,liuzhiqiang26,
System-tool
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: Charlie_Li,eric14chan,dogsheng,miao_kaibo,yanglijin,small_leek,catastrowings,zhuchunyi,
TC
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: cynthia_xh,dream0819,hanjun-guo,myeuler,shinwell_hu,xiexiuqi,zhanghailiang_lucky,
Virt
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: zhanghailiang_lucky,xydong,heyi_guo,
atune
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: xiezhipeng1,
dev-utils
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: myeuler,love_hangzhou,forrest_ly,licihua,ethan848,fcwicky,overweight,yanan-rock,chxssg,jingxiaolu,
doc
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: Rudy_Tan,amy_Mayun,fhxing,
iSulad
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: caihaomin,lifeng2221dd1,duguhaotian,
kae
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: victorjin,wunianqing,
oVirt
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: imjoey,huihui0311,crrs666,
security-committee
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: liujingang09,yangli69393,yanxiaobing2020,zhujianwei001,
sig-Community
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: zerodefect,yangli69393,shredstar,pearl405,ZhengyuhangHans,
sig-Kernel
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: weiyj_lk,xiexiuqi,yangyingliang,
sig-ai-bigdata
邮件列表频道: sig-ai-bigdata@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: sinever,ZZZHB,njlzk,myeuler,chxssg,
sig-bounds_checking_function
邮件列表频道: function@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: shiguangliang01,zhaozhijian01,
sig-mate-desktop
邮件列表频道: dev@openeuler.org
IRC频道: #openeuler-dev
管理员: isoft-linux,zhigaozhang,